Europarådet

Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

Oprettelse og formål

Europarådet blev dannet den 5. maj 1949 af 10 lande – heriblandt Danmark – for at sikre fred og stabilitet efter Anden Verdenskrig.

Europarådet er siden vokset til 47 medlemmer og tæller i dag alle EU-lande samt lande som Tyrkiet, Serbien, Ukraine og Rusland.

Europabevægelsen er informationskontor for Europarådet i Danmark.

Har du spørgsmål omkring Europarådet eller Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er du velkommen til at skrive til europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk eller ringe på 33 141 141.

Europarådet er ikke en del af EU

Europarådet er ikke en EU-institution, selvom den bygger på de samme værdier som EU; nemlig menneskerettigheder, demokrati og retsstatprincippet.

Europarådet er baseret på mellemstatsligt samarbejde, og dermed har det ikke det overstatsligt samarbejde, som vi kender det fra EU.

Europarådet og EU deler dog visionen om at skabe et samhandlende, samarbejdende og fredeligt Europa gennem politisk og økonomisk samarbejde.

Menneskerettigheder, demokrati og retsstat er kernen i Europarådets arbejde

Europarådets arbejde går primært med menneskerettighederne, demokrati og retsstatprincippet.

Europarådet og dens institutioner rådgiver og overvåger medlemsstaterne og sikrer, at de lever op til deres forpligtelser. Europaområdet beskæftiger sig også med arbejde inden for kultur-, uddannelses- og mediepolitik, minoritetsproblemer samt sundhedsmæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale anliggender.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:
  
  
Danmark arbejder aktivt for at løse Europarådets udfordringer. Hør Danmarks ambassadør Arnold Skibsted fortælle:

Institutioner i Europarådet

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er muligvis den mest kendte institution i Europarådet. Den blev oprettet i 1959 og ligger i Strasbourg. Dens opgave er at påse, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser i forbindelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den er karakteriseret ved, at medlemsstaternes borgere og stater kan indgive klage over egne myndigheder til Domstolen. Siden dens oprettelse har den afgjort over 10.000 sager. Der er udpeget én dommer for hver medlemsstat.

Ministerkomitéen er Europarådets øverste politiske organ og har til formål at drøfte og vedtage aktuelle politiske og juridiske spørgsmål med relevans for Europarådet. Ministerkomitéen består af landenes udenrigsministre, hvor de normalt mødes en gang om året til møde i maj måned. I det daglige arbejde er medlemslandenes udenrigsministre præsenteret ved faste repræsentanter ved Europarådet, som normalt mødes en gang om ugen. Ligesom i EU’s ministerråd, går formandskabet for Europarådets Ministerkomité også på skift hvert halve år.

Den Parlamentariske Forsamling er en rådgivende forsamling, som vedtager anbefalinger til Ministerkomitéen, og som afgiver udtalelser om konventionsarbejdet. I forsamlingen diskuteres vigtige europæiske problemstillinger, ofte under stor opmærksomhed, hvis menneskerettighedssituationen i bestemte medlemslande tages op til diskussion. Forsamlingen består af i alt 630 parlamentarikere fra alle medlemslandenes parlamenter: 315 medlemmer og 315 suppleanter. De indgår i politiske partigrupper på tværs af grænser. Den Parlamentariske Forsamling mødes fire gange årligt i januar, april, juni og oktober til plenarmøder.

Generalsekretæren for Europarådet er den højest placerede embedsmand i Europarådet og hans arbejder består bl.a. i at repræsentere Europarådet i de politiske kontakter til medlemslandenes regeringer. Generalsekretæren er nordmanden Thorbjørn Jagland, som har siddet på posten siden 2009. Under sig har han en vicegeneralsekretær, italieneren Gabriella Battaini-Dragoni, samt et generalsekretariat med ca. 2500 ansatte, som varetager administration, dokumentation og mødeforberedelsen.

Menneskerettighedskommissæren er en forholdsvis ny institution i Europarådet, som blev oprettet i 2009 med det formål at fremme uddannelse og bevidsthed om menneskerettigheder og efterlevelse af Europarådets konventioner om menneskerettigheder. Den nuværende Kommissær er lettiske Nils Muiznieks.

Foruden de ovennævnte institutioner, så består Europarådet af en række organer, som har til formål at hjælpe, overvåge og støtte medlemsstaterne med at sørge for, at de lever op til deres forpligtelser i henhold til de enkelte konventioner. Bl.a. kan nævnes CPT (Den Europæiske Komité for Forebyggelse af Tortur), ECRI (Den europæiske Kommission mod Racisme og Fremmedhad) og Venedig-Kommissionen, som rådgiver i forbindelse med demokratiske forfatninger og institutioner.

Alle ovennævnte institutioner arbejder for at støtte op om demokratiske institutioner og processer i medlemslandene, som er med til at sikre respekten for demokratiske værdier og menneskerettigheder både i dag og i fremtiden.

Forvirret?

Det kan være svært at holde styr på de mange forskellige organisationer og institutioner i både EU og Europarådet. Europarådet (på engelsk Council of Europe) ligger sprogligt meget op ad Det Europæiske Råd, hvor EU-landenes stats- og regeringschefer mødes (på engelsk European Council), eller af Ministerrådet eller Rådet, den lovgivende forsamling i EU bestående af hvert lands nationale ministre på et givent område (på engelsk Council of the European Union).

Som nævnt er Europarådet ikke en EU-institution, men der foregår meget samarbejde mellem de to. Særligt er Europarådets monitoreringsarbejde ofte udført i samarbejde med EU-Kommissionen.

Resultater

Blandt de vigtigste resultater er selvfølgelig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950, men også Socialpagten fra 1961, Konventionen mod Menneskehandel i 2005 og Istanbulkonvention fra 2011 om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet kan nævnes.

Foruden disse har Europarådet gennemført over 200 forskellige traktater.

Besøg

Det er gratis at besøge Europarådet i Strasbourg. Læs mere her.

Hvis du ønsker at besøge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan du kontakte: ECHRVisit@echr.coe.int

Følg Den Danske Repræsentation i Europarådet på Facebook

https://www.facebook.com/DenmarkinCoE/

Læs mere her:

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/International_politik_og_organisationer/Europarådet

http://europaraadet.um.dk/da/om-europaraadet/formal-og-historisk-oversigt/

https://www.coe.int/en/web/about-us/values

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/internationalt-samarbejde/europaraadet/om-europaraadet/

Hvad laver Europarådet egentlig?

http://magsineteuropa.dk/europaraadet-eu-ikke-samme