Europabevægelsen Fyn

Europabevægelsen Fyn er den fynske del af Den Danske Europabevægelse. Vi er en tværpolitisk græsrodsorganisation, som både støtter det overstatslige samarbejde i EU og et dansk EU-medlemsskab uden forbehold.

Det betyder langt fra, at vi er enige om alle dele af den konkrete EU-politik. Men vi har det fælles udgangspunkt, at EU er og bør være en naturlig del af demokratiet. I Danmark såvel som i Europa.

Begivenheder

There are no upcoming events at this time.

Vores fynske Facebookside

Vi er også aktive på Twitter

Se vores fotos på Flickr

Mere om Europabevægelsen Fyn

Mød os

Vi afholder ofte hyggelige café- og dagligstuemøder, hvor vi får besøg af eksperter indenfor aktuelle EU-emner. Vi kan også godt lide at diskutere mere overordnede og lettere nørdede emner, såsom føderalisme, europæisk identitet og værdier samt udviklingen af demokratiet i EU. Vi er især aktive i Odense, men holder fra tid til anden møder rundt omkring på Fyn.

Nyhedsbrev

Vil du gerne holdes opdateret om vores lokale møder og foredrag? Så indtast din mailadresse i feltet “Email” og klik på “Tilmeld” for at få vores fynske nyhedsbrev. Vi sender efter behov, dvs. ca. en gang om måneden. Hvis du melder dig ind, bliver du automatisk skrevet på maillisten. Du kan altid afmelde nyhedsbrevet igen.

Slides og præsentationer

Her finder du en samling af præsentationer fra udvalgte møder. Klik på dem og bliv klogere på de enkelte emner.

EU som arktisk aktør? v/ Sabina Askholm Larsen 2014
Klima og Arktis v/ John Nordbo 2014
Råstoffer i Arktis v/ Flemming Getreuer Christiansen 2014
Arctic Security v/ Nils Wang 2014

Prioriteter for det lettiske formandskab 2015 v/ Olga Rodena

Den økonomiske udvikling i Letland 2014 v/ Leif Beck Fallesen

Den økonomiske udvikling i Irland 2013 v/ Leif Beck Fallesen

Prioriteter for det italienske formandskab 2014 v/ Marco Lattanzi

Prioriteter for det græske formandskab 2014

Vedtægter

NAVN

§ 1.

Foreningens navn er Den Danske Europabevægelse på Fyn.

Binavn : Europabevægelsen Fyn.

FORMÅL

§ 2.

Foreningens formål er at arbejde for et stadig snævrere samarbejde mellem de europæiske folk med dannelsen af et forenet demokratisk Europa som endeligt mål i overensstemmelse med de i Europarådets statut og traktaterne om de Europæiske Fællesskaber udtrykte grundsætninger.

Foreningen er medlem af Den Danske Europabevægelse og arbejder i overensstemmelse med denne forenings vedtægter og program.

Foreningens hjemsted er det tidligere Fyns Amt.

MEDLEMMER

§ 3.

Foreningens medlemmer er Den Danske Europabevægelses medlemmer bosiddende i det tidligere Fyns Amt

Ind- og udmeldelse sker som følge heraf gennem Hovedorganisationen.

GENERALFORSAMLING

§ 4.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 31. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent eller 1/3 af foreningens medlemmer begærer dette skriftligt eller efter skriftlig begæring fra Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg.

§ 5.

Generalforsamling indkaldes med skriftlig, direkte meddelelse til foreningens medlemmer eller i Den Danske Europabevægelse, afsendt senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Undtaget herfra er forslag til aktuelle politiske udtalelser og ændringsforslag til fremsendte forslag, hvis de foreligger i skriftlig form inden generalforsamlingens påbegyndelse.

§ 6.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent,

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab og budget til orientering.

4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.

5. Behandling af indkomne forslag, jvf. § 5.

6. Valg af

a. formand

b. kasserer

c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode på 2 år.

d. Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år

e. Valg af 2 revisorer samt af mindst 1 suppleant herfor for en periode på 1 år.

f. Valg af repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode af 1 år.

g. Valg af delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode på 1 år.

7. Eventuelt.

Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Han leder forhandlingerne og fastsætter afstemningsmetoden.

Afstemning om personvalg skal dog i alle tilfælde ske skriftligt.

Valg afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§ 7.

Kun foreningens medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent 7 dage før generalforsamlingens afholdelse, har tale-, forslags- og stemmeret på generalforsamlingen.

Kun disse er valgbare ved de under dagsordenen pkt. 6 nævnte valg.

Dog betinger man også, at man har været medlem i mindst 3 måneder.

BESTYRELSEN

§ 8.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 7 på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. jvf. § 6.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og webredaktør.

Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder normalt med 7 dages varsel til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

REGNSKAB

§ 9.

De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig regnskabsmæssig og kritisk revision.

Det reviderede årsregnskab skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal efter endt godkendelse tilstilles Den Danske Europabevægelses hovedkasserer.

ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 10.

Foreningen kan kun opløses efter forslag herom vedtaget med 2/3 flertal af mødte stemmeberettigede stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum

Eventuelle aktiver tilfalder Den Danske Europabevægelse.

§ 11.

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 1.
februar 2017 og erstatter hidtidige vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling 7. april 1981 med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 19. marts 1998 og den ordinære generalforsamling 1. marts 2007.

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal. Ændringerne skal for at få gyldighed godkendes af Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg.

 

Fynsbestyrelsen

Finn Hartvig Nielsen

Formand

Tlf.: 50 70 20 11 skrivtil@eubevfyn.dk Søballevej 20, 5270 Næsbyhoved-Broby

Cornelis ten Veen

Kasserer

Tlf.: 66 16 04 06 / 20 28 45 36 ctv@mail.tele.dk Heklavej 10, Paarup, 5210 Odense NV

Rasmus Skov Larsen

Webredaktør & bestyrelsesmedlem

Tlf.: 25 85 29 12 raskolar@gmail.com Langøvej 13, Kædeby Haver, 5900 Rudkøbing

Alexander Pearson

Næstformand

Tlf.: 22 82 99 11 aaapearson86@gmail.com Heliosvænget 36, 1. 4. 5250 Odense SV

Andreas Munch Møller

Sekretær & Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 53 81 11 19 Andreasmunchmoller@icloud.com Svenborgvej 133, 5600 Faaborg

Ceyhan Aydemir

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 20 92 85 90 info@odenseren.dk Kildegårdsvej 205, 5240 Odense NØ

William Hansen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 51 77 74 62 williamthhansen@gmail.com Hybenhaven 175, 5240 Odense NØ

Tom Meisner Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 21 29 10 61 ptommeisner@gmail.com Bjørnøvænget 12, 5000 Odense C

Stine Piilgaard Porner Nielsen

Suppleant

Tlf.: 60 14 00 86 s_piilgaard@hotmail.com Skt. Jørgensgade 174, 1., 5000 Odense C

Annette Lindholm

Suppleant

Hans Stavnsager

Revisor

Tlf.: 62 65 10 11 / 20 81 12 72 hans_stavnsager@post. tele.dk Østerbrogade 17 C, 5600 Faaborg

Carsten Toft

Revisor

Tlf.: 66 18 74 58 cltsoehus@nal-net.dk Søhustoften 108, Søhus, 5270 Odense N

Pavia Jacobsen

Revisorsuppleant